Volacie kampane

 

Aktívne navolávanie zákazníkov

Daktela kampaňový modul umožňuje jednoduchý import telefónnych čísel vrátane prehľadnej webovej konfigurácie callscriptu, ktorý sa bude zobrazovať operátorom. Aktuálny stav a výkonnosť kampaní vrátane práce operátorov je v reálnom čase zaznamenávaná a zobrazovaná v prehľadných štatistikách a reportoch. Podporované sú ako manuálne kampane, ako aj kampane s automatickým prediktívnym vytáčaním.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Jednoduché vytvorenie callscriptu

S Daktelou vytvoríte nový kampaňový callscript v priebehu niekoľkých minút. Najskôr si vytvoríte položky, čo sú políčka na callscripte, a tie potom pomocou drag&drop pretiahnete na správne miesto v callscripte. Nakoniec môžete callscript skontrolovať v náhľade.

Rôzne spôsoby vytáčania

Pre každú kampaň môžete zvoliť iný spôsob vytáčania. Daktela umožňuje nastaviť rôzne spôsoby, ktoré sa dajú meniť počas behu kampane. Kampane podporujú preview (manuálne), progresívne alebo prediktívne vytáčanie.

Importy a exporty kampaňových údajov

Importy a exporty dát do kampaní je možné vykonávať vo formáte XLS, CSV alebo cez API. Exportovať je možné celé callscripty alebo len niektoré políčka na základe množstva filtrov, ktoré si nastavíte. Poradíme si aj
s duplicitami pri importe.

Hromadné stiahnutie nahrávok

Daktela umožňuje hromadné sťahovanie nahrávok z kampaní na základe vami definovaných filtrov. Nahrávky je možné stiahnuť hromadne
cez webové rozhranie alebo je k dispozícii prístup cez FTPS.

História zmien – snapshoty

Daktela zaznamenáva všetky akcie nad záznamami v kampani, takže je
k dispozícii kompletná história tzv. snapshotov. Ľahko sa tak dozviete, kto záznam naimportoval, kto a kedy ho navolal alebo kedy boli zmenené nejaké údaje. Súčasťou výpisov snapshotov sú aj nahrávky.

Nahrávanie hovorov a príposluchy

Daktela ponúka nahrávanie kampaňových hovorov vrátane online príposluchu prebiehajúcich hovorov cez webové rozhranie. Nahrávky je možné vyhľadávať a prehrávať priamo vo webovom rozhraní. Umožňujeme aj hromadné sťahovanie nahrávok.

Vyskúšajte sami, ako vám Daktela môže pomôcť. Zadarmo.

Naštartujte svoj rast s Daktelou.

MOŽNOSTI NASTAVENIA
PRI KAMPAŇOVOM HOVORE

Call script

Jednoduchá konfigurácia dynamických kampaňových formulárov/call scriptov.

Statusy – tagy

Výsledky hovorov kampaňových záznamov jednoducho označíte podľa statusov/tagov.

Rôzne projekty

V systéme môžete realizovať viacero samostatných kampaní súbežne.

Typy kampaní

Jednotlivé hovory môžete realizovať skrz ručné, progresívne, prediktívne
a robotické kampane.

Telefónne čísla

Odchádzajúce telefónne čísla sa môžu rôzne meniť, čím sa zvyšuje dovolateľnosť.

Agentské hlášky

Jednotliví agenti môžu mať prednahraté úvodné predstavenie a GDPR oznámenia.

RÔZNE SPÔSOBY VYTÁČANIA
V KAMPANIACH

Preview (manuálne) vytáčanie

Preview (manuálne) vytáčanie umožňuje operátorom roztáčať hovory ručne kliknutím na tlačidlo. Operátorovi sa pred vytočením zobrazí formulár s informáciami o hovore a následne môže priamo z formulára vytočiť hovor. Po skončení hovoru musí operátor sám, ručne, vybrať stav hovoru a formulár uzavrieť.

  • Najpomalší spôsob vytáčania hovorov. Ak je to konfiguračne povolené, operátor si môže vybrať, aký kontakt navolí prednostne.
  • Operátor môže navolávať viac manuálnych kampaní naraz. Systém automaticky vyberá najvhodnejší kontakt na navolanie.
  • Funkcia „Lajdák“, ktorá umožňuje monitorovať oneskorenia medzi načítaním, zavolaním a uložením formulára.

Progresívne vytáčanie

V prípade progresívneho vytáčania Daktela sama načíta operátorovi formulár, ktorý môže operátor po nejakú definovanú dobu študovať. Následne systém sám na kontakt zavolá – operátor je tak plne alokovaný pre tento hovor. V prípade nedovolania Daktela automaticky formulár zavrie a načíta ďalší formulár na navolanie. Ak sa systém zákazníkovi dovolá, je vyplnenie a zatvorenie formulára na operátorovi.

  • Rýchly spôsob vytáčania hovorov s presne danou alokáciou operátora pre hovor.
  • Je možné definovať čas na preštudovanie formulára
    pred automatickým vytočením hovoru.
  • Umožňuje nastaviť počet opakovaní a časové oneskorenia
    pri nedovolaní sa kontaktu.

Prediktívne vytáčanie

V prípade prediktívneho vytáčanie Daktela automaticky predtáča hovory na kontakty a spojené hovory potom distribuuje na voľných operátorov. Daktela počíta v reálnom čase rýchlosť a množstvo roztočených hovorov na základe celého radu parametrov – napríklad dovolateľnosť kampane alebo počet voľných operátorov v kampani.

  • Najrýchlejší spôsob vytáčania hovorov bez presne danej alokácie operátora. Hovor je najskôr spojený s kontaktom a následne sa spája s voľným operátorom.
  • Umožňuje nastaviť počet opakovaní a časové oneskorenie
    pri nedovolaní sa kontaktu.

Robotické hovory

Robotické hovory slúžia pre automatické, robotické navolanie kontaktov bez operátorov. Ide o špeciálnu odchádzajúcu kampaň s telefónnymi číslami, ktorú Daktela automaticky sama zvolí presne podľa pravidiel, ktoré si nastavíte. Ak sa robotický automat dovolá je možné vykonať celý rad akcií – napríklad prehrať parametrickú hlášku alebo vyzvať volaného
k nejakej odpovedi a tú spracovať za pomoci analýzy reči a podľa toho ďalej zareagovať. Viac informácií je k dispozícii na produktovej stránke. Typické využitie tejto aplikácie je cash-collection, marketingové kampane, automatizované prieskumy zákazníckej spokojnosti.

POKROČILÉ FUNKCIONALITY

Integrácie s externými systémami – CRM, BI

Daktela platforma ponúka programové API rozhranie pre integráciu s externými systémami. V prípade aktívnych callcentier zákazníci najčastejšie používajú Daktela API pre automatický import dát do kampaní, získanie výsledkov po navolaní operátorom alebo stiahnutie nahrávok hovorov. Niektorí zákazníci si sťahujú z Daktela platformy surové dáta o hovoroch, operátoroch a kampaniach pre ďalšie spracovanie a analytiku. Využiť je možné napríklad hotový konektor do Keboola Connection.

Výkonové štatistiky v reálnom čase

Daktela poskytuje celý rad reportov o prevádzke aktívneho callcentra, ktoré sú počítané v reálnom čase. K dispozícii sú nástroje ako realtime panel alebo LCD Wallboard, ktorý si môžete sami nadefinovať z predpripravených widgetov. Historické reporty pre kampane potom zobrazujú dôležité parametre ako dovolateľnosť, trendovanie v čase, počty objednávok, výkonnosť operátorov a ďalšie.

Databáza čísel v kampaniach

Snažili sme sa správu telefónnych čísel v kampaniach urobiť jednoduchšie a prehľadnejšie. V Daktele si pre každú kampaň môžete vytvoriť viac databáz telefónnych čísel a pri importe nových telefónnych čísel špecifikovať, do ktorej databázy dané telefónne číslo patrí. V jeden okamih môžete mať
v kampaniach viac aktívnych databáz. Databázu v kampaniach je možné deaktivovať. Pozastavenie databázy sa hodí v prípadoch, keď je zlá dovolateľnosť alebo horší predaj.